Zákon o Environmentálnom fonde

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) upravuje podmienky získania dotácií na výstavbu súvisiacu so zlepšením životného prostredia. Zákon v aktuálnom a úplnom znení si môžete prečítať tu. Environmentálny fond je štátny fond, ktorý slúži na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie. Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Zdrojmi envirofondu sú pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie, výnosy z verejných zbierok určených na starostlivosť o životné prostredie, odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu, poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a poplatky za odber podzemnej vody mimo odberu jednoduchými zariadeniami na odber vody, poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania. Ďalej sú zdrojmi Environmentálneho fondu nenávratné podpory (ďalej len „dotácia“), výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu, dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb, sankcie za porušenie zmluvných podmienok, príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo a niekoľko ďalších zdrojov. Na čo možno využiť prostriedky z Environmentálneho fondu Prostriedky fondu možno podľa zákona č. 587/2004 poskytnúť a použiť najmä na podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia. Tiež na podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie, podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie, alebo riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží a podporu odstraňovania následkov havárie a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd. Podpora na zateplenie a zatepľovanie Z envirofondu možno iež získať peniaze na podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa, zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania. Ďalej na podporu činnosti na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov SR v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej doprave. Poskytovanie dotácií na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky Ministerstvo alebo právnická osoba v pôsobnosti ministerstva môže požiadať fond o poskytnutie finančných prostriedkov podľa zákona č. 587/2004 Z. z. na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. m) zákona. Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka. Kto môže žiadať o podporu z Environmentálneho fondu Žiadateľom o podporu z envirofondu môže byť fyzická osoba, ktorá je občanom SR a má na území SR trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem, alebo právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky. Ako fond podporuje Druhy podpory z envirofondu sú úver, alebo dotácia. Zmluva Zmluva s Environmentálnym fondom musí v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. obsahovať najmä označenie zmluvných strán, účel, výšku, druh a čerpanie poskytnutej podpory, dotácie na projekt, kompenzácie alebo finančných prostriedkov, spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán. Musí tiež obsahovať spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania, postup a spôsob vrátenia finančných prostriedkov pri nedodržaní podmienok zmluvy o poskytnutí podpory, zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, zmluvy o poskytnutie kompenzácie, zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a nepoužitých finančných prostriedkov.