Chystáte sa stavať? Začnite zháňať potrebné povolenia

Ak plánujete na jar začať so stavbou domu alebo s rozsiahlejšou rekonštrukciou, máte najvyšší čas začať riešiť potrebné povolenia. Na vydanie stavebného povolenia totiž môžete čakať aj niekoľko mesiacov. Stavebný zákon presne určuje, kedy stavebník potrebuje stavebné povolenie a kedy stačí napríklad len ohlásenie stavebnému úradu. Žiadosť sa podáva na príslušnom stavebnom úrade. „Podľa platnej vyhlášky je správny orgán, v ktorého kompetencii je vydanie príslušného povolenia, povinný rozhodnúť o vydaní alebo zamietnutí stavebného povolenia najneskôr do 60 dní od podania žiadosti. Ak však úrad stavebníka vyzve, aby žiadosť doplnil, lehota sa môže ešte predĺžiť,“ hovorí stavebná inžinierka Miroslava Šimková. Počítať treba s tým, že to je len časový úsek potrebný na vydanie samotného stavebného povolenia. Do tohto času nie je započítaná lehota potrebná na vybavenie rôznych príloh a vyjadrení, ktoré je stavebník povinný priložiť k žiadosti. Informácie o tom, čo presne potrebujete k žiadosti priložiť, sa dajú zistiť rôznymi spôsobmi – internet, známi. Najlepšie je navštíviť príslušný stavebný úrad ešte pred samotným podaním žiadosti. Stavebný zákon sú povinní dodržiavať všetci rovnako, ale fungovanie úradov sa môže mierne odlišovať. Na jednom úrade môže napríklad stačiť vyplniť predpripravený formulár, na inom musíte žiadosť napísať sami. Osobná návšteva úradu zabezpečí, že budete presne vedieť, ako napísať alebo vyplniť žiadosť a čo všetko k nej priložiť. Väčšina inštitúcií a úradov, od ktorých potrebujete vyjadrenie, má zo zákona lehotu 30 dní na vydanie stanoviska. Niektoré sa vyjadria v priebehu niekoľkých dní, pri iných treba počítať s tým, že dostanete od nich stanovisko v posledný deň zákonnej lehoty alebo ich dokonca budete musieť po tomto termíne urgovať. V každom prípade sa napríklad nevyhnete komunikácii s elektrárňami, plynárňami, vodárňami a kanalizáciami o postupe vybavenia prípojok. Ak je všetko v poriadku, vydajú vám súhlasné stanovisko k vybudovaniu prípojky. Ak nebude všetko v súlade s ich podmienkami, bude musieť projektant prerobiť projekt podľa pripomienok a proces vybavovania povolenia sa opäť predĺži. Stavebník si môže stavebné povolenie vybaviť sám. Ak je však časovo zaneprázdnený a má dostatok voľných financií, môže zadať obiehanie úradov a zháňanie potrebných dokumentov, ktorých výsledkom bude vydané stavebné povolenie, špecializovanej stavebnej firme. „Firmy, ktoré vybavujú povolenia na kľúč, často ponúkajú aj doplnkové služby ako pomoc s projektom domu alebo rokovanie s katastrom nehnuteľností. Za služby v závislosti od rozsahu klient zaplatí niekoľko stoviek eur. Pokiaľ ide o stavbu rodinného domu, môže sa cena za vybavenie stavebného povolenia na kľúč vyšplhať na 600 až 700 eur,“ upozorňuje Šimková. K tomu si treba samozrejme pripočítať cenu príslušných správnych poplatkov. Po podaní žiadosti sa posiela všetkým účastníkom informácia o začatí stavebného konania a tí majú zo zákona sedem dní na vyjadrenie. Účastníkmi konania sú susedia, projektant, stavebný dozor a môžu to byť aj iné osoby alebo inštitúcie, ktorých stavba nejakým spôsobom ovplyvňuje. Na konci stavebného konania dostanú účastníci informáciu o rozhodnutí a opäť majú pätnásť dní na vyjadrenie a odvolanie sa proti rozhodnutiu. Lehotu možno skrátiť, ak vám všetci dajú vyjadrenie, že sa zriekajú odvolania. Ak sa nikto neodvolá, stavebné konanie sa skončí vydaním stavebného povolenia. V prípade nezrovnalostí v žiadosti môže stavebný úrad vyzvať stavebníka, aby žiadosť doplnil. Stavebný úrad môže stavebné konanie zastaviť vo viacerých prípadoch, ale všetky musia byť v súlade so zákonom. „Úrad tak môže urobiť, ak žiadateľ nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou, nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie, nedoplnil žiadosť v určenej lehote alebo neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak stavebník vzal žiadosť o stavebné povolenie späť alebo začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť,“ upozorňuje stavbárka. V stavebnom povolení určí úrad podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebné povolenie stráca platnosť dva roky od dátumu svojho vydania, pokiaľ sa v tejto lehote s predmetnou stavbou nezačalo. Kedy potrebujete stavebné povolenie keď má stavba viac ako 25 m2 zastavanej plochy keď je stavba vyššia ako 5,0 m (pri podzemnej stavbe, ak je hlbšia ako 3,0 m) keď stavba mení svoj objem (napríklad nadstavbou alebo prístavbou) pri zateplení stavby ak sa menia nosné steny v objekte ak sa mení tvar strechy a ide o zásah do nosných konštrukcií Kedy stačí ohlásenie stavebnému úradu keď ide o prízemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m3 keď ide o podzemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 3 m keď staviate prípojky (voda, kanál, plyn, elektrina a iné) keď zasklievate balkón v rámci bytového domu keď meníte nenosné steny (priečky) v rámci bytového domu keď staviate plot Kedy netreba ohlásenie ani stavebné povolenie keď sa vymieňa krytina na streche keď sa menia okná a dvere keď sa mení elektroinštalácia v rámci objektu keď sa menia nenosné steny v rámci rodinného domu keď sa mení plot v rámci jeho existujúceho trasovania a využívajú sa jeho pôvodné základy Tri druhy stavieb Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. rozlišuje tri druhy stavieb (drobné stavby, jednoduché stavby a všeobecné stavby) a podľa tohto delenia predpisuje typ konania/povolenia (ohlásenie alebo územné konanie a stavebné konanie, prípadne zlúčené stavebné konanie) Drobné stavby prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice alebo žumpy prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu oplotenie Drobné stavby zvyčajne majú len doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Postačuje ohlásenie stavebnému úradu. Jednoduché stavby budovy na bývanie, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie stavby na individuálnu rekreáciu prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m oporné múry podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m Pri jednoduchých stavbách sa vyžaduje územné aj stavebné povolenie, existuje pri nich však možnosť zlúčenia územného a stavebného konania. Zlúčenie územného a stavebného konania je možné v tom prípade, ak podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území, to znamená, že idete stavať na pozemku, ktorý bol v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu. V tomto prípade môže stavebník podať ihneď žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie. Všeobecné stavby stavby, ktorých zastavaná plocha presahuje 300 m2 v prípade budov na bývanie v prípade ak nejde o budovy na bývanie, tak sú to stavby ktorých zastavaná plocha presahuje 50 m2 stavby, ktoré majú dve a viac nadzemných podlaží, alebo 7,0 m od úrovne najnižšej časti okolitého terénu v kontakte so stavbou Pri všeobecných stavbách treba žiadať o územné rozhodnutie aj o stavebné povolenie zvlášť. Konanie o stavebné povolenie môže byť začaté až po právoplatnom vydaní územného rozhodnutia. zdroj :pravda