Ak chcete stavať, potrebujete územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie je rozhodnutím o umiestnení stavby, ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom a určujú sa podmienky na umiestnenie stavby. Územné rozhodnutie vydáva príslušný stavebný úrad na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia územné rozhodnutie v samostatnom územnom konaní sa vyžaduje pre stavby, ktoré nie sú jednoduchými stavbami v zmysle stavebného zákona. Stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m_q, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie, sa spravidla povoľujú v spojenom územnom a stavebnom konaní, na základe ktorého je vydané stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím. Ak má stavba dve a viac plnohodnotných nadzemných podlaží, je potrebné získať územné rozhodnutie v územnom konaní. žiadosť sa podáva na príslušný stavebný úrad. Čo sa uvádza v návrhu na vydanie územného rozhodnutia meno, priezvisko, adresa navrhovateľa predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho využitia zoznam všetkých známych účastníkov konania druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu Čo musíte priložiť k návrhu na vydanie územného rozhodnutia dvojmo situačný výkres súčasného stavu územia na základe katastrálnej mapy so zakreslením stavby, ktorej sa návrh týka, a jej polohy, s vyznačením väzieb na okolie. Ak sa návrh týka mimoriadne rozsiahlych území s veľkým počtom účastníkov územného konania alebo umiestnenia líniovej stavby, treba priložiť aj mapový podklad v dvoch vyhotoveniach v mierke 1 : 10 000 až 1 : 50 000 s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním, navrhované umiestnenie stavby s vyznačením odstupov od hraníc susedných pozemkov a stavieb v mierke 1:200 architektonické riešenie stavby údaje o stavebnotechnic­kom a konštrukčnom riešení stavby vyjadrenie správcov inžinierskych sietí výpis z katastra nehnuteľností snímka z katastrálnej mapy stanovisko odboru požiarnej ochrany stanovisko a vyjadrenia zainteresovaných orgánov štátnej správy Obsah rozhodnutia Vydané územné rozhodnutie musí obsahovať: meno, priezvisko a adresu navrhovateľa a ostatných účastníkov stavebného konania druh, účel a stručný opis predmetu územného rozhodnutia druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa predmet rozhodnutia umiestňuje podmienky podľa druhu územného rozhodnutia, ktorými sa okrem iného zaručuje ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania rozhodnutie o námietkach účastníkov konania dobu platnosti rozhodnutia k rozhodnutiu sa pripája overený situačný výkres so zakreslením plánu územného rozhodnutia a na podklade katastrálnej mapy Lehota na rozhodnutie v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne v ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o odklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť. Zdroj: Stavebný zákon