Koľko zaplatíte za povolenia pri stavbe domu

Územné rozhodnutie a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre fyzickú osobu 40 eur pre právnickú osobu 100 eur b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20 eur (poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie) ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok. Stavebné povolenie Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) a) na stavby na bývanie na stavbu rodinného domu 50 eur na stavbu bytového domu 200 eur b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 eur ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 eur c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35 eur bytových domov 100 eur d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 eur na spevnené plochy a parkoviská 0 eur na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 30 eur e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám garáže s jedným alebo dvoma miestami 50 eur na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50 eur na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50 eur na spevnené plochy a parkoviská 50 eur na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 50 eur a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu 100 eur fyzickú osobu 30 eur b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu 50 eur fyzickú osobu 20 eur c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre právnickú osobu 30 eur fyzickú osobu 10 eur zdroj pravda